Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Trochu jinak
Verze pro tisk Poslat někomu tento článek

Trochu jinak ještě jednou
2537 Čtenářů

Po úvodní informaci o pokračování projektu "Trochu jinak" nabízíme ještě podrobnější popis projektu...

PROJEKT „TROCHU JINAK“

Filosofie, smysl a průběh projektu

 

Vážení rodiče, milí přátelé trmické základní školy!

 

Už delší dobu se v řadách pedagogů naší školy bavíme o tom, jak co nejlépe motivovat naše žáky k práci na sobě samých a jak toto jejich úsilí co nejlépe ocenit.

 

Český vzdělávací systém je orientován na hodnocení výsledků vzdělávání pomocí pětistupňové klasifikační škály. Zjednodušeně řečeno: Kdo učivo umí, má jedničku, kdo učivo neumí, má pětku. Toto selektivní hodnocení však nic nevypovídá o řadě dalších věcí, například:

·        o tom, jaké je nasazení a píle dítěte,

·        o tom, jak je aktivní a iniciativní,

·        o tom, jak je samostatné a jak je schopné rozpoznat své silné a slabé stránky

·        o tom, jak dokáže pomáhat druhým a spolupracovat s nimi,

·        o tom, jak se chová, jakou atmosféru kolem sebe vytváří.

 

Často se tak může stát, že má na vysvědčení samé jedničky žák, kterému jde učení snadno a lehce, který nemusí překonávat žádné překážky, a přitom se tento žák ani příliš nesnaží (neboť nemusí), není ochotný pomoci druhým a celkem nic pro své vzdělání nedělá (neboť nemusí).

Naopak daleko horší známky má na vysvědčení žák, v jehož možnostech není dosáhnout na jedničky, avšak je svědomitý, pečlivý, pracovitý, ochotný pomoci druhým.

 

Jsme přesvědčeni o tom, že pro další život je daleko lépe připravené dítě, které možná nemá samé jedničky na vysvědčení, ale ovládá řadu výše uvedených sociálních dovedností. A právě tyto sociální dovednosti, harmonický rozvoj našich dětí a jejich dobrou přípravu na další život chceme projektem „Trochu jinak“ podpořit. Protože se u dětí sociální dovednosti a hodnotové systémy teprve tvoří, nelze pracovat pouze s vnitřní motivací (školní děti jsou ještě příliš malé na to, aby se samy mohly ve světě orientovat a rozhodovat). U dětí ve školním věku je klíčová motivace vnější – děti potřebují jasná pravidla, jasný směr (co je dobře, co je špatně a proč), a to za pomoci průvodců – což jsou doma rodiče, ve škole pedagogové.

Projekt „Trochu jinak“ je v tomto smyslu pro děti vnější motivací. Motivací k dobrému a zodpovědnému chování, k práci na sobě samých a k zažití úspěchu. Ne každý totiž asi bude v životě jedničkář, ale každý může být slušný a druhým lidem i svému okolí prospěšný člověk.

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Název projektu: Trochu jinak

 

Cílová skupina: žáci 4. – 9. tříd

 

Hlavní cíl a smysl: Orientace na rozvoj důležitých sociálních (životních) kompetencí, hodnot a postojů – vedení žáků k převzetí zodpovědnosti za své chování, za své vzdělávání, za svůj život.

 

Cesta k dosažení cíle:

Průběžné sledování a hodnocení dětí ve 3 kategoriích:

1.     Chování

2.     Školní práce

3.     Docházka do školy

 

Každý žák je v kategorii Chování a Školní práce hodnocen všemi učiteli, kteří jej v dané třídě vyučují. Kategorie Docházka do školy je hodnocena třídním učitelem.

 

Při hodnocení v rámci projektu se zaměřujeme na toto:

·  Chování: Zaměřujeme se na to, aby si žáci uvědomovali, že na každém z nás záleží, že svým chováním ovlivňujeme atmosféru kolem sebe.

 

·    Školní práce: Zaměřujeme se na píli, nasazení a úsilí, které školní práci žáci věnují. Chceme tak posílit rozměr školní práce, s nímž české školství zatím příliš nepracuje a neumí jej hodnotit – někdo se snaží, je pilný a učí se – na jedničku však nedosáhne, někdo má „shůry dáno“ – může být klidně i lenoch a přesto má jedničku.

 

·    Docházka do školy: Zaměřujeme se na to, aby žáci věděli, že docházka do školy je základem úspěchu ve školní práci. Podporujeme tak v žácích smysl pro povinnost, což je pro další život velmi důležité.

 

Způsob hodnocení:

·        Hodnocení probíhá v 3týdenním cyklu

·        Žáci jsou ve všech kategoriích hodnoceni body (0 – 4 body)

·     Výsledek hodnocení je zveřejňován v souhrnných tabulkách, k nimž mají přístup pouze žáci jednotlivých tříd a jejich rodiče

 

Hodnocení za každé 3 týdny žákům vynese určitý bodový zisk. Podle bodového zisku se žáci dělí do 3 skupin, přičemž 2 skupiny s výraznějším bodovým ziskem mohou požívat jistých výhod (benefitů) – např. volnějšího pohybu ve škole, využívání počítačové učebny během přestávek, žolíka na smazání špatné známky apod. Na skupinu s nejnižším bodovým ziskem nejsou benefity vázány, avšak ani těmto žákům nejsou nikterak krácena jejich práva, která doposud platila pro všechny žáky školy.

 

Žáci ve 2 skupinách s výraznějším bodovým ziskem získávají zároveň náramek (ve dvou barevných provedeních). Náramek je vlastně symbol. Děti potřebují symboly, potřebují k někomu a někam patřit, potřebují jasná poselství, jasné signály. Náramek říká: pracuji na sobě, jsem bojovník, je na mě spolehnutí, jsem užitečný ostatním, není mi lhostejné, jak žiji a co se děje v mém okolí. A kdo náramek nemá, má na čem pracovat a je k tomu motivován. Pravidla jsou nastavena tak, že náramek může získat úplně každý žák naší školy. Ve škole není jediné dítě, které by náramek nemohlo získat, protože by to nešlo, protože by pro ně byl nedosažitelný.

 

Výsledky dotazníkového šetření

Ve 2. pololetí 2013/2014 jsme projekt „Trochu jinak“ pilotně ověřovali. Na základě anonymního dotazníkového šetření, které jsme realizovali v červnu 2014, jsme zjistili, že žáky tento projekt baví, že jej oceňují a že také drtivá většina rodičů s projektem souhlasí a něco takového vítá. Rodiče, kteří si z jakýchkoli důvodů nepřejí, aby jejich dítě bylo do projektu zapojeno, mají právo dítě z projektu odhlásit, aniž by se tato skutečnost jakkoli promítala do života dítěte ve škole.

 

Projekt „Trochu jinak“ je v první řadě snahou o to, upřít pozornost, ocenit a rozvíjet to dobré v našich dětech, co známka v žákovské knížce ocenit nedokáže. Chceme tak našim dětem ukázat, že v každém z nás je něco, čím můžeme obohatit ostatní – a to není závislé na jedničkách. Chceme tak ocenit jejich úsilí a povzbudit je k práci na sobě samých. Chceme je tak vést k zodpovědnosti za sebe a za svůj život bez ohledu na to, jaké známky mají na vysvědčení. 

 

Jsme na cestě. Je povinností nás, pedagogů, neustále hledat možnosti a cesty, jak dětem pomáhat, jak je motivovat, jak je povzbuzovat ve všem dobrém. Projekt „Trochu jinak“ je pro nás pro všechny novou cestou. Nejsme u cíle. Jsme na cestě. Pevně však věříme, že je to cesta, která má smysl a která nám a našim dětem může přinést (a dle našich dosavadních zkušeností už přináší) mnoho dobrého.

 
Trochu jinak ještě jednou | Přihlásit se / Vytvořit účet | 0 Komentáře
Komentáře jsou dílem odesílatele. Nemůžeme ručit za jejich obsah.


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke