Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče v případě přechodu na distanční vzdělávání

Podrobné informace k případnému distančnímu vzdělávání...

Dle zákona č. 349 ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů
ve školách.

 

 1. 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

 1. 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

 1. 3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními Krajské hygienické stanice (KHS) nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MZd) znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

 

 1. A) PREZENČNÍ VÝUKA

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako v běžné situaci,
kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytneme dotčeným žákům studijní podporu na dálku formou zaslání výukových plánů, úkolů apod., a to prostřednictvím Google Classroom.

 

 1. B) SMÍŠENÁ VÝUKA

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob výuky bude probíhat v souladu s organizací distanční výuky v ZŠ Trmice, o které budete včas informováni.

 

Zachování prezenční výuky pro ostatní  žáky se v těchto případech může lišit:

 • Prezenční výuka bude pokračovat ve standardním režimu.
 • Bude upraven rozvrh hodin dle personálních možností školy (bude preferována taková organizace prezenční výuky, která zamezí rozřazování žáků do jiných tříd).       

 

 1. C) DISTANČNÍ VÝUKA

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků celé třídy ve škole, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. 

 

Pokud bude zakázána přítomnost všech žáků ve škole, přechází na distanční výuku celá škola.

 

 

KONKRÉTNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ PŘI PŘECHODU NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ TRMICE

 

Předměty v nichž bude realizováno distanční vzdělávání

Přípravná tř.:  vše s výjimkou TV a HČ

1. stupeň: Č, M, CJ, PRV, PŘ, VL

2. stupeň: Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ

                IKT – 8. a 9. třídy

                PVP ČJ – 9. třídy

                PVP M – 9. třídy

 

 

Frekvence distanční výuky

 

Všechny třídy:   Výuka bude probíhat každý den dle rozvrhu hodin (pouze předměty distanční výuky), rozvrh hodin distanční výuky bude včas zveřejněn

 

 

Platforma pro distanční výuku žáků

 

Distanční výuka všech žáků bude probíhat na platformě Google.

Všechny třídy 1. stupně mají založenu jednu online učebnu s jednotlivými předměty.

Žáci 2. stupně budou pracovat ve více online učebnách – každá učebna odpovídá jednomu předmětu.

 

V těchto online učebnách (Google Classroom) najdou žáci veškerý potřebný materiál pro distanční vzdělávání – učební materiál, videohodiny, úkoly, výukové náměty apod.

Na Google platformě budou rovněž probíhat konference žáků a učitelů (nástroj Google Meet).

 

Do své online učebny (Google Classroom) se žáci dostanou prostřednictvím své školní e-mailové adresy a svých přihlašovacích údajů/přihlašovacího kódu (tyto údaje si žáci musí poznamenat).

 

Zde přikládáme instruktážní videa týkající se obsluhy Google Classroom:

Video pro žáky, kteří se poprvé přihlásí do Google Classroom:

https://www.youtube.com/watch?v=WFJLacy91-I&feature=youtu.be

 

Video, jak na Google Classroom z pohledu žáka:

https://www.youtube.com/watch?v=JabGcbFc8_w&feature=youtu.be

 

Video, jak pomoci dítěti s odevzdáním úkolů v Google Classroom:

https://www.youtube.com/watch?v=w2Nb9d31EJk

 

Video, jak se přihlásit z domova pomocí kódu od učitele:

https://www.youtube.com/watch?v=ZodDEWRn7Xo&feature=youtu.be

 

 

Povinnost distanční výuky

 

Distanční výuka je pro žáky povinná. Žák splní povinnost distanční výuky:

 • Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
 • Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

Žáci, kteří v domácím prostředí nemají dostatečné technické zázemí pro online distanční výuku, budou mít povinnost si výukové materiály v tištěné podobě pravidelně každý den vyzvedávat ve škole – v čase od 8.00 do 16.00.

 

 

Hodnocení žáků v době distančního vzdělávání

 • Nebudeme žáky známkovat
 • Budeme hodnotit slovně s důrazem na:

- zpětnou vazbu pro žáky

- sebehodnocení žáků

- formativní hodnocení (co se daří, na čem je třeba stavět, jakých nástrojů a cest využít k posunu dál)

 

 

Komunikace na dálku v průběhu distanční výuky žáků

S rodiči žáků: Edookit (školní informační systém), e-mail, telefonický kontakt

S žáky: Google Classroom, Edookit (školní informační systém)