Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

GDPR

Vloženo: 20.2.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 36181x |
Informace ke zpracovávání osobních údajů v ZŠ Trmice, Tyršova 482

 

Základní škola Trmice, Tyršova 482, Trmice (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků i zákonných zástupců.

 

Drtivá většina údajů je zpracovávána na základě školského zákona. 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet osobně, emailem na adrese ict@zstrmice.cz, prostřednictvím datové schránky (ID DS: evhdna6), nebo poštou na adresu Základní škola Trmice, Tyršova 482/53, 400 04 Trmice.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je pan Marek Komárek, tel. 725 983 171, e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

jméno a příjmení

rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); 

státní občanství

pohlaví

místo trvalého pobytu (popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky); 

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; 

datum zahájení vzdělávání ve škole

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

vyučovací jazyk

údaje o znevýhodnění žáka

údaje o mimořádném nadání žáka

údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

údaje  o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

datum ukončení vzdělávání ve škole.