Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace pro rodiče žáků budoucí 1.B
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 611.76 kB).

Informace pro rodiče žáků budoucí 1.A
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 769.96 kB).

Mapa webu
A
A
A

Informace o organizaci zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 24.3.2021 | Zobrazeno: 2435x
Podrobné Informace k zápisu dětí do 1. tříd a do přípravné třídy...

 

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy v ZŠ Trmice, Tyršova 482/53 se uskuteční v termínu
od 6. dubna do 16. dubna 2021.

 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením bude zápis dětí organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

U zápisu k povinné školní docházce mohou nastat v podstatě 3 základní možnosti:

A. Zápis dítěte do 1. třídy

B. Odklad školní docházky

C. Zápis dítěte do přípravné třídy (v případě dítěte s odkladem školní docházky)

 

Podle toho, o co zákonný zástupce dítěte žádá, je třeba zvolit text žádosti. Pro podání žádosti může zákonný zástupce dítěte využít formulář:

 

 1. A. „Žádost o přijetí k povinné školní docházce“

Týká se dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku a jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a zralé pro vstup do 1. třídy. Týká se rovněž dětí, kterým byl k 1. 9. 2020 udělen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok a dětí, kterým byl do 31. 1. 2021 udělen dodatečný odklad školní docházky na následující školní rok.

Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (Velikost: 73.5 kB)

 

 1. B. „Žádost o odklad povinné školní docházky“

Týká se dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku, avšak nejsou přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a zralé pro vstup do 1. třídy.

 

Žádost o odklad školní docházky je třeba doplnit ještě těmito náležitostmi:

 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

 

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Formulář žádosti o odklad (Velikost: 74 kB)

 

 1. C. „Žádost o přijetí do přípravné třídy“

Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad školní docházky pro své dítě, mohou zároveň požádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě ZŠ Trmice.

Formulář žádosti o přijetí do přípravné třídy (Velikost: 73.5 kB)

 

Všechny formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy, nebo je možné vyžádat si je na sekretariátu školy.

 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI – týká se všech možností A., B., C.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat žádost písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. 1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ Trmice: evhdna6),
 2. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email; doručovací email: skola@zstrmice.cz),
 3. 3. poštou (doručovací adresa školy: Tyršova 482/53, 400 04 Trmice)
 4. 4. osobní podání: prostřednictvím sekretariátu školy, v období od 6. do 16. dubna, v pracovních dnech vždy od 8.00 do 12.00, za dodržení aktuálních hygienických bezpečnostních opatření (respirátor atd.).

--------------------------------------------------------------

 

Pokud zákonný zástupce dítěte nevyužije k podání žádosti formulář zveřejněný na webových stránkách školy, musí při podání žádosti uvést dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ Trmice),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
  při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

----------------------------------------------------------------

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZŠ TRMICE

 

 • Přednostně budou do 1. třídy ZŠ Trmice přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu města Trmice.
 • Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod města Trmice budou do 1. třídy ZŠ Trmice přijaty pouze v případě volné kapacity.

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DĚTÍ

 

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte nebo Rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky, případně Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy po splnění všech výše uvedených podmínek (úplnost žádosti) a odpovídajícím způsobem bude informovat o výsledcích zápisu zákonné zástupce dětí.

 

Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice

Trmice, 24.3.2021