Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Informace o organizaci zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 24.3.2021 | Zobrazeno: 3512x
Podrobné Informace k zápisu dětí do 1. tříd a do přípravné třídy...

 

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy v ZŠ Trmice, Tyršova 482/53 se uskuteční v termínu
od 6. dubna do 16. dubna 2021.

 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením bude zápis dětí organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

U zápisu k povinné školní docházce mohou nastat v podstatě 3 základní možnosti:

A. Zápis dítěte do 1. třídy

B. Odklad školní docházky

C. Zápis dítěte do přípravné třídy (v případě dítěte s odkladem školní docházky)

 

Podle toho, o co zákonný zástupce dítěte žádá, je třeba zvolit text žádosti. Pro podání žádosti může zákonný zástupce dítěte využít formulář:

 

 1. A. „Žádost o přijetí k povinné školní docházce“

Týká se dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku a jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a zralé pro vstup do 1. třídy. Týká se rovněž dětí, kterým byl k 1. 9. 2020 udělen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok a dětí, kterým byl do 31. 1. 2021 udělen dodatečný odklad školní docházky na následující školní rok.

Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (Velikost: 73.5 kB)

 

 1. B. „Žádost o odklad povinné školní docházky“

Týká se dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku, avšak nejsou přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a zralé pro vstup do 1. třídy.

 

Žádost o odklad školní docházky je třeba doplnit ještě těmito náležitostmi:

 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

 

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Formulář žádosti o odklad (Velikost: 74 kB)

 

 1. C. „Žádost o přijetí do přípravné třídy“

Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad školní docházky pro své dítě, mohou zároveň požádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě ZŠ Trmice.

Formulář žádosti o přijetí do přípravné třídy (Velikost: 73.5 kB)

 

Všechny formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy, nebo je možné vyžádat si je na sekretariátu školy.

 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI – týká se všech možností A., B., C.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat žádost písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. 1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ Trmice: evhdna6),
 2. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email; doručovací email: skola@zstrmice.cz),
 3. 3. poštou (doručovací adresa školy: Tyršova 482/53, 400 04 Trmice)
 4. 4. osobní podání: prostřednictvím sekretariátu školy, v období od 6. do 16. dubna, v pracovních dnech vždy od 8.00 do 12.00, za dodržení aktuálních hygienických bezpečnostních opatření (respirátor atd.).

--------------------------------------------------------------

 

Pokud zákonný zástupce dítěte nevyužije k podání žádosti formulář zveřejněný na webových stránkách školy, musí při podání žádosti uvést dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (ZŠ Trmice),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě
  při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

----------------------------------------------------------------

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE V ZŠ TRMICE

 

 • Přednostně budou do 1. třídy ZŠ Trmice přijímány děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu města Trmice.
 • Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod města Trmice budou do 1. třídy ZŠ Trmice přijaty pouze v případě volné kapacity.

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DĚTÍ

 

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte nebo Rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky, případně Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy po splnění všech výše uvedených podmínek (úplnost žádosti) a odpovídajícím způsobem bude informovat o výsledcích zápisu zákonné zástupce dětí.

 

Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice

Trmice, 24.3.2021

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.